Bel voor meer info:   

0468/275.295


Reisvoorwaarden

BIJZONDERE VOORWAARDEN HET REISHUIS.BE

Met als merken Jongerentravel.be waaronder de formules Globers (voorheen: Recrea Jeugd), Young Free Spirit, Free Spirit en JTNext.

Boeking van een reis

Boeking van een reis vindt plaats door ondertekening van een inschrijvings- of boekingsformulier, of via een ondertekend online boekingsformulier (handtekening online = rijksregister-/identificatienummer van een ouder of meerderjarige reiziger). Dit boekingsformulier dient ofwel per brief, per fax of per e-mail te worden bezorgd. Boeking via een online boekingsformulier wordt steeds onmiddellijk en individueel per reiziger bevestigd. Boekingen via een hoofdboeker hebben alleen tot doel inschrijvers het gevraagde gemeenschappelijk verblijf te kunnen aanbieden. Elke boeker blijft individueel gehouden tot betaling van zijn reissom en is zelf aansprakelijk voor eigen annuleringen. Bij online boekingen dienen minderjarige deelnemers het rijksregister-/identificatie- nummer van één van de ouders toe te voegen, bij meerderjarige reizigers eigen rijksregister-/identificatie- nummer. Fouten in deze gegevens kunnen Het Reishuis niet worden tegengesteld. Minderjarige deelnemers dienen het boekingsformulier te laten ondertekenen door één van de ouders of voogden. Elke handtekening voorkomende in het voorziene vak voor ondertekening door de ouders, of bij online boeking onderaan bij de bevestiging van de boeking, zal worden aanzien als zijnde geplaatst door een van de ouders/voogd(en). Bij de boeking moet de geboortedatum van elke deelnemer worden opgegeven. De annulatieverzekering dient onmiddellijk bij de inschrijving genomen te worden. De boeker beschikt over vrije keuze van verzekeringsmaatschappij. Bij boeking van een verzekering dienen de polisvoorwaarden door de boeker vooraf te worden nagelezen ter goedkeuring.

Minist. Econ. Zaken W.H.P. art. 79 en 80 : “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.”

Voorschot – Betaling

Bij ontvangst op het secretariaat van je boeking worden alle reservaties uitgevoerd. Je ontvangt een reiscontract met opgave van de betalingsformaliteiten. Het voorschot, 35% van de reissom met een minimum van €250 voor bus- en €300 voor vliegreizen, dient onmiddellijk te worden voldaan, het saldo ten laatste zes weken vóór vertrekdatum.
Uitzondering: het voorschot tijdens vroegboekacties bedraagt 50% van de reissom, uitgezonderd voor de formule JTNext.
Bij niet-ontvangst van het voorschot of bij niet-betaling van het saldo binnen de gestelde termijn, worden voor beide volgende kosten aangerekend: €12 bij betaling vanaf 4 weken voor de afreisdatum, €23 bij betaling tijdens de week voor de afreisdatum en €60 indien laattijdig betaald werd. Niet of niet tijdig betaalde voorschotten kunnen niet worden ingeroepen om een boeking geldig te herroepen. Indien achterstallige bedragen moeten ingevorderd worden, voor welk bedrag dan ook, heeft dit steeds de aanrekening van minimum €125 invorderingskosten tot gevolg, eventueel nog te verhogen met kosten gerechtsdeurwaarder en proceskosten. De betaling kan enkel geschieden door overschrijving ofwel door contante betaling. Bij boeking binnen vier weken vóór de aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Niet-onmiddellijke betaling van het voorschot belet niet dat de overeenkomst tussen de reiziger en Het Reishuis rechtsgeldig is tot stand gekomen vanaf het ogenblik van het versturen van het reiscontract door Het Reishuis.

Aanrekening bankkosten

Een bankkost van 5 euro zal worden aangerekend indien de klant een foutieve betaling heeft uitgevoerd, waardoor er een terugbetaling moet gebeuren door Het Reishuis.

Reissom

In de reissom zijn in ieder geval niet inbegrepen:
a. kosten repatriëring.
b. kosten van benodigde reisdocumenten.
c. kosten voorgeschoten op de bestemming door Het Reishuis zoals bijvoorbeeld: ziekenhuiskosten, apothekerskosten, kosten schade aangebracht door reiziger,… Deze kosten moeten na ontvangst van de kostenfactuur binnen de 7 werkdagen voldaan worden. Indien niet binnen de vooropgestelde termijn betaald, worden er automatisch 125 euro invorderingskosten aangerekend.
d. eventuele meerkosten voor dieetmaaltijden (indien deze mogelijk zijn; deze dienen ter plaatse door de cliënt te worden voldaan).
e. uitgaven van persoonlijke aard, zoals bijvoorbeeld tafeldranken, kruiers, entreegelden, kabelbanen, boten, enz., tenzij bij de inschrijving van de betrokken reis uitdrukkelijk anders vermeld. Het-niet gebruik van betaalde voorzieningen zoals bijvoorbeeld maaltijden, vluchten, hotelverblijf, extra programma’s, enz. geeft geen recht tot terugbetaling.
f. het ontbijt en het avondmaal + eventueel andere maaltijden tijdens de busreis is facultatief en dus niet in de prijs inbegrepen (tenzij anders vermeld). Bij verblijf in half-of volpension is de eerste maaltijd steeds de avondmaaltijd op de aankomstdag en de laatste maaltijd steeds het ontbijt bij halfpension en het middagmaal bij volpension op de vertrekdag.

Wijzigingen

Wijziging bestemming/periode/doelgroep/personen*
– Tot 1 maand voor afreis: 25 euro per persoon
– Tot 1 week voor afreis: 50 euro per persoon
*uitsluitend extra personen! Indien het over annulatie of plaatsvervanger gaat, zie annulatievoorwaarden.
Wijziging op dossier met uitzondering van personen/periode/bestemming/doelgroep
– Tot 1 maand voor afreis: 18 euro per persoon
– Tot 1 week voor afreis: 25 euro per persoon
Wijzigingen dienen steeds schriftelijk aangevraagd te worden.

Let op: je gekozen transportmiddel kan je na de boeking niet meer wijzigen!

Verzekeringen

Wij raden iedere deelnemer aan een annulatieverzekering zoals hierna vermeld te onderschrijven. Tevens raden wij de deelnemer, die geen waarborg reisbijstand geniet door een reeds eerder onderschreven contract (bv. bijstand auto, ziekenfonds, e.d.) aan, hiervoor een afzonderlijk contract te onderschrijven of een uitbreiding te nemen op de annulatieverzekering. Indien de deelnemer reeds dekking geniet, is deze verplicht de algemene informatie hierover bij de inschrijving aan de reisorganisator mee te delen, zijnde: de maatschappij, het lidmaatschap, contractnummer en het telefoonnummer van de bijstandscentrale. Bij gebreke aan deze vermelding zullen alle gemaakte onkosten ten laste komen van de deelnemer.

Annulering door reiziger met annulatieverzekering

Algemeen

– Reserveer je samen met je reis een annulatieverzekering (of all-in) dan ben je verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Protections Travel Insurance. Het Reishuis doet voor jou de volledige behandeling en afwerking van je annulatiedossier, op voorwaarde dat je reiscontract voldaan is.
– Heb je een eigen annulatieverzekering, dan ontvang je een annulatiebon zodat je je annulatiedossier bij je eigen verzekeraar kan indienen. Opgelet: op voorwaarde dat je reiscontract voldaan is.

1. Wijze van annuleren

Annulering door de reiziger is steeds mogelijk. De annulering van een gereserveerde reis dient steeds schriftelijk en enkel per aangetekend schrijven aan Het Reishuis te gebeuren. De dag van ontvangst van het aangetekend schrijven geldt als annulatiedatum. In je brief vermeld je volgende gegevens: reiscontractnummer, bestemming, vertrekdatum, te annuleren perso(o)n(en), reden van annulering, naam en handtekening van de titularis van het dossier (in de regel de geadresseerde van het reiscontract).
Aangezien bij boeking het transport onmiddellijk wordt vastgelegd en de hotelier nog dezelfde dag op de hoogte wordt gebracht – wat een formeel engagement van de reisorganisator betekent – zijn annuleringskosten verschuldigd vanaf de reservatie, zelfs indien je de bevestiging nog niet hebt ontvangen.

2. Vergoedingen

Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in alle gevallen betaald te worden door de inschrijver: indien je aangifte wenst te doen van een annulatie (enkel via aangetekend schrijven) moet vóór de aangifte het reiscontract volledig betaald zijn. Het Reishuis zal vervolgens een dossier openen bij Protections Travel Insurance. Bij aanvaarding volgt een terugbetaling. Volgende kosten worden in elk geval ingehouden:
– Buitenlandse reizen: Administratieve kost van €50, het lidgeld en het bedrag van de verzekering.
– Binnenlandse kampen:
o Annulatie langer dan twee weken voor aanvang van de vakantie: het bedrag van de verzekering.
o Annulatie binnen twee weken voor aanvang van de vakantie: het bedrag van de verzekering en 5% op de totaalprijs.
Opgelet! Vliegtuigtickets zijn sowieso no-refund, en zullen dus ook niet worden terugbetaald! Bij niet-aanvaarding door de verzekeraar Protections Travel Insurance, zal het dossier behandeld worden als een annulatie zonder verzekering.

3.Nota

Het eventueel niet of niet tijdig ontvangen van documentatie of reserveringsbevestiging kan niet worden ingeroepen als rechtvaardigingsgrond ter annulering. Het is aan de inschrijver om desgevallend te informeren of en wanneer zijn boeking werd of wordt bevestigd. Bevestigingen, reiscontracten en inlichtingen worden niet aangetekend verzonden, het risico van verzending (mail of post) is daarbij ten laste van de inschrijver.
Nota: voor alle geschillen of betwistingen in verband met niet-betaling of annulering door de reiziger zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, inzonderheid het vredegerecht van het 3de kanton.

Annulering door reiziger zonder annulatieverzekering of annulatie omwille van persoonlijke redenen

1. Wijze van annuleren

Annulering door de reiziger is steeds mogelijk. De annulering van een gereserveerde reis dient steeds schriftelijk en enkel per aangetekend schrijven aan Het Reishuis te gebeuren. De dag van ontvangst van het aangetekend schrijven geldt als annulatiedatum. In je brief vermeld je volgende gegevens: reiscontractnummer, bestemming, vertrekdatum, te annuleren perso(o)n(en), reden van annulering, naam en handtekening van de titularis van het dossier (in de regel de geadresseerde van het reiscontract).
Aangezien bij boeking het transport onmiddellijk wordt vastgelegd en de hotelier nog dezelfde dag op de hoogte wordt gebracht – wat een formeel engagement van de reisorganisator betekent – zijn annuleringskosten verschuldigd vanaf de reservatie, zelfs indien je de bevestiging nog niet hebt ontvangen.

2. Vergoedingen

Elke reiziger is vrij in keuze van verzekeringsmaatschappij. Indien de reiziger geen verzekering via Het Reishuis, bij Protections Travel Insurance, reserveert, staat hij zelf in voor het indienen van een dossier bij zijn eigen gekozen verzekeringsmaatschappij. Het Reishuis behandelt deze gevallen als annulatie omwille van persoonlijke redenen.

In het geval dat de reiziger geen verzekering heeft geboekt of in het geval van annulatie om persoonlijke redenen die niet door Protections Travel Insurance (via Het Reishuis) worden aanvaard, is de reiziger in elk geval volgende vergoedingen verschuldigd aan de reisorganisator, als vergoeding voor gedane kosten + €50 administratieve kosten
Voor buitenlandse reizen:
a) Annulatie meer dan acht weken voor de aanvang van de vakantie: €100.
b) Annulatie meer dan zes en minder dan acht weken voor de aanvang van de vakantie: 20% op de totaalprijs met een minimum van €250.
c) Annulatie meer dan vier weken en minder dan zes weken voor de aanvang van de vakantie: 50% op de totaalprijs, met een minimum van €250.
d) Annulatie meer dan twee weken en minder dan vier weken voor de aanvang van de vakantie: 75% op de totaalprijs, met een minimum van €250.
e) Annulatie minder dan twee weken voor de aanvang van de vakantie of niet opdagen op de vertrekdag: 100% op de totaalprijs.
f) Bij niet-deelname om welke reden dan ook, blijft de volledige reissom verschuldigd.
Voor binnenlandse kampen:
a) Annulatie meer dan zes weken voor de aanvang van de vakantie: 20% op de totaalprijs.
b) Annulatie meer dan twee weken en minder dan zes weken voor de aanvang van de vakantie: 35% op de totaalprijs.
c) Annulatie minder dan twee weken en meer dan twee dagen voor de aanvang van de vakantie: 50% op de totaalprijs.
d) Annulatie minder dan twee dagen voor de aanvang van de vakantie: 80% op de totaalprijs.
e) Bij niet-deelname of niet opdagen op de vertrekdag om welke reden dan ook, blijft de volledige reissom verschuldigd.
Voor een annulatie met plaatsvervanger:
Indien bij annulatie tot twee weken voor het vertrek onmiddellijk bij de annulatie een vervangend deelnemer voorzien wordt door de geannuleerde worden voor zover de reisfaciliteiten dit toelaten worden volgende kosten aangerekend voor deze vervanging, exclusief annulatie- en verzekeringskosten en kosten lidgeld:
a) Meer dan acht weken voor de aanvang van de vakantie: € 50.
b) Meer dan vier weken en minder dan acht weken voor de aanvang van de vakantie: € 75.
c) Meer dan twee weken en minder dan vier weken voor de aanvang van de vakantie: € 125.

3.Nota

Het eventueel niet of niet tijdig ontvangen van documentatie of reserveringsbevestiging kan niet worden ingeroepen als rechtvaardigingsgrond ter annulering. Het is aan de inschrijver om desgevallend te informeren of en wanneer zijn boeking werd of wordt bevestigd. Bevestigingen, reiscontracten en inlichtingen worden niet aangetekend verzonden, het risico van verzending (mail of post) is daarbij ten laste van de inschrijver.
Nota: voor alle geschillen of betwistingen in verband met niet-betaling of annulering door de reiziger zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, inzonderheid het vredegerecht van het 3de kanton.

Annulering door de reisorganisator

De omstandigheden ter plaatse van sommige reizen kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken.
Wanneer een reis om organisatorische of andere redenen niet kan doorgaan, bv. min. aantal deelnemers (20 pers.) niet bereikt, weersomstandigheden, …, heeft Het Reishuis het recht om de reis te wijzigen naar een gelijkwaardige of betere bestemming. Het Reishuis verbindt zich ertoe om hier geen extra kosten voor aan te rekenen.

Wanneer een excursie, opstapplaats, … niet kan worden aangeboden omwille van te weinig deelnemers, wordt een alternatief voorgesteld. Eventuele prijsverschil in negatieve zin dient te worden bijbetaald. Prijsverschil in positieve zin: de klant moet de terugbetaling zelf aanvragen. Aanvragen tot terugbetaling worden tot 6 weken na terugkeer aanvaard (indien u recht hebt op terugbetaling). De aanvraag moet steeds schriftelijk gebeuren.
Beddenboekers: uiterlijk 21 dagen voor vertrek zal u worden meegedeeld of er voldoende beddenboekers zijn om een kamer-/appartementsindeling te maken. Indien niet, kan de reis doorgaan mits betaling van een single supplement. Op je vraag kunnen wij ook alternatieve reisperiodes/-bestemmingen nakijken.

Lidmaatschap

Bij boeking van een reis bij Het Reishuis onderschrijft men automatisch lidmaatschap bij vzw Sports4Fun voor het desbetreffende jaar. Het jaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het lidmaatschap per jaar bedraagt €15 per gezin, ongeacht het aantal gezinsleden. Sports4Fun vzw is een opleidingscentrum voor monitoren en organiseert sociale projecten in binnen- en buitenland.

Uitsluiting van deelname of verdere deelname

Wanneer blijkt dat een deelnemer door zijn gedrag of houding of door het niet bij zijn boeking verstrekken van medische gegevens betreffende zichzelf hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, de reis van de andere reizigers in ernstige mate wordt bemoeilijkt of deelnemers of monitoren hierdoor in gevaar gebracht worden, kan deze deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten. Zo zal ondermeer bij vaststelling van het bezit of het gebruik van drugs, of bij vaststelling van overmatig gebruik van alcohol, bij het gebruik van geweld, betrokken reiziger (deelnemer) onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname aan de vakantie. De reiziger (deelnemer) of bij minderjarigen, zijn ouders, dient/dienen onmiddellijk te zorgen voor het vertrek vanuit de vakantieplaats. Indien het minderjarigen betreft en deze minderjarige op verzoek van de ouders moet vergezeld worden tijdens zijn terugkeer, dienen eveneens alle onkosten van de vergezellende monitor(en) te worden vergoed door de betrokken reiziger of zijn ouders. Indien de ouders van de minderjarige beslissen dat zij zelf de betrokken deelnemer zullen afhalen op de vakantieplaats dient dit onmiddellijk te gebeuren, zoniet kan alsnog beslist worden de deelnemer terug te zenden, of deze te verwijderen. Bij onbereikbaarheid van de ouders, onmiddellijk na de vaststelling en mededeling van de feiten, of indien de ouders beslissen hun kind(eren) niet af te halen zal (zullen) deze deelnemer(s) door Het Reishuis.be uit de groep worden verwijderd en mogelijk worden teruggebracht. Bij elke uitsluiting, om welke reden ook, zullen alle kosten voorvloeiende uit de uitsluiting, ten laste vallen van de ouders zoals ondermeer alle gsmoverleg en oproepen van hoofdmonitor en monitoren, verplaatsingen, kosten secretariaat en directie, kosten touroperator, kosten tolk, enz. Bij elke uitsluiting zullen minimaal €125 kosten aangerekend worden per uitgesloten deelnemer.

Gebruik van de gegevens

De gegevens die ons meegedeeld worden, kunnen door ons verwerkt worden met het oog op de dienstverlening aan het cliënteel, de plaatsing van de risico’s, het beheer van de contracten en van de mogelijke schadegevallen. De wet geeft aan de betrokkene het recht van toegang en verbetering. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Bij opgave van je e-mailadres bij de boeking op het boekingsformulier verklaart inschrijver zich akkoord dat dit e-mailadres kan benut worden voor het verzenden van e-mails met inlichtingen, last minutes aanbiedingen en promoties. Je kan je daarvoor ten allen tijden uitschrijven.
Door deelname aan reizen en activiteiten van Het Reishuis geeft de klant aan Het Reishuis ook toestemming om eventueel beeldmateriaal waarop hij zichtbaar is te gebruiken in brochures, op de website, op affiches, …

Informeringsplicht

De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangrijke inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. De onderscheiden rubrieken zijn opgenomen in de tekst ‘Praktische info’.

Aansprakelijkheid

De algemene aansprakelijkheid wordt geregeld door artikel 14 Van de Algemene Reisvoorwaarden, dat een samenvatting is van de artikels 17 en 18 van de Reiscontractenwet.
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen als dusdanig zo vlug mogelijk worden meegedeeld.
De pakketreizen naar Turkije, Bulgarije, Griekenland en Portugal worden aangeboden i.s.m. Corendon Vliegvakanties, lic. A 6049.
Sommige excursies, sportactiviteiten, toeristische manifestaties, enz. kunnen ter plaatse worden bijgeboekt bij vreemde ondernemingen die geen deel uitmaken van Het Reishuis. Dergelijke activiteiten die niet behoren tot het oorspronkelijke reispakket, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Het Reishuis. Klachten m.b.t. die activiteiten dienen ter plaatse te worden geformuleerd. Het Reishuis kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of hinder veroorzaakt door de daden van derden.
Het Reishuis kan niet aansprakelijk gesteld worden als je niet tijdig aanwezig bent op het afgesproken uur en plaats en hierdoor je vlucht/autocar/uitstap/excursie mist. Indien een reiziger twijfelt over uur/plaats dient hij/zij dit op voorhand na te vragen bij Het Reishuis of reisleiding.

Transport

Het Reishuis werkt samen met een aantal autocarfirma’s en luchtvaartmaatschappijen die instaan voor het transport van en naar de verschillende bestemmingen. Je dient je specifieke klachten m.b.t. het transport (uurwijzigingen, schade/verlies bagage, personeel, …) dan ook te richten tot de betreffende maatschappijen daar zij te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het transport.

Klachten

Het Reishuis stelt alles in het werk om van jouw vakantie een succes te maken. Helaas, in uitzonderlijke gevallen, zijn er, ondanks onze inspanningen, toch nog problemen. Wij willen vanzelfsprekend dat onze reizigers tevreden terugkeren naar huis, maar dit kan enkel als onze monitoren/reisleiders op de hoogte zijn van eventuele ontevredenheid!
Het Reishuis maakt hierin onderscheid tussen de leeftijdsgroepen:
Jeugdreizen (-17 jaar), betreft onze formules Globers en Young Free Spirit:
Onze monitoren staan steeds klaar voor de jongeren. Gelieve je zoon/dochter op het hart te drukken dat zij zich onmiddellijk tot hun monitor moeten wenden als zij zich ergens niet goed over voelen of ergens ontevreden over zijn. Alleen zo kan er een oplossing gevonden worden. Is er achteraf toch nog een klacht, dan moet deze binnen de 30 dagen na terugkeer aangetekend aan ons verzonden worden. Alleen zo kan de klacht in behandeling genomen worden.
Jongerenreizen (+16 jaar), betreft onze formules Free Spirit en JTNext:
Bij ontevredenheid of klachten over de reis in het algemeen moet je dit onmiddellijk kenbaar maken aan de reisleiding. Ben je ontevreden met of heb je klachten over de accommodatie, dan moet je de accommodatieverschaffer (immokantoor, receptie van het hotel, …) hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. Op het moment zelf kan er aan welke klacht dan ook héél vaak wat gedaan worden, terwijl dit achteraf niet meer mogelijk is. Wanneer het probleem niet naar wens wordt opgelost, moet je je klacht tijdens de reis noteren en dit laten ondertekenen door één van de reisleiders. Bij thuiskomst kan/moet je deze klacht dan aangetekend aan ons toesturen binnen de 30 dagen na terugkeer en Het Reishuis zal deze verder behandelen. Klachten die niet ondertekend zijn door minstens één van de reisleiders kunnen na afloop in België niet in behandeling genomen worden.

Formaliteiten

Vliegtuigtickets ontvang je voor afreis of worden bij het vertrek in de luchthaven afgeleverd door een medewerker van Het Reishuis of door de monitor zelf.
De praktische informatie over de reis zelf kan de reiziger downloaden van de website. Indien expliciet werd geopteerd voor het versturen van de documenten per post, wordt deze info per post toegestuurd.
De reiziger dient te zorgen voor een geldige identiteitskaart of desgevallend internationaal reispaspoort. Het Reishuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet bijhebben en/of verlies van deze documenten. De reiziger staat zelf in voor evt. inentingen.
Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts of medische autoriteit.
Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bv. diabetes, astma, enz.) moeten bij inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator. Reizigers die om andere medische of psychologische redenen (ADHD, depressie, beperkte mobiliteit, autisme, andersbegaafdheid, …) extra zorg en aandacht nodig hebben, zijn welkom maar dienen met ons contact op te nemen alvorens te boeken. In onderling overleg wordt er een reiskeuze gemaakt.
De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
Indien Het Reishuis tijdens de reis geld moet voorschieten aan een reiziger, wordt er van de reiziger verwacht dat hij na ontvangst van de afrekening onmiddellijk overgaat tot terugbetaling. Bij niet-tijdige terugbetaling rekent Het Reishuis volgende extra kosten aan: 10% van de som vanaf 10 dagen na vervaldatum, 20% vanaf 20 dagen na vervaldatum en 30% vanaf 30 dagen. In elk geval worden er steeds €10 administratiekosten aangerekend.
Wanneer een reiziger ter plaatse geen (zak)geld meer over heeft, kunnen de ouders, na telefonische of schriftelijke aanvraag, een bedrag op de rekening van Het Reishuis storten en hiervan een stortingsbewijs bezorgen aan het secretariaat van Het Reishuis. De jongere in kwestie zal, via de reisleiding ter plaatse, dit bedrag ontvangen. De extra kosten die hiervoor aangerekend worden zijn als volgt: €5 voor bedragen tot en met €100 en €10 voor bedragen van €101 tot en met €250. Bedragen hoger dan €250 zijn niet mogelijk.

Adres

Liersesteenweg 441 | 2800 Mechelen

Jan Van Rijswijcklaan 258 | 2020 Antwerpen

Contact

TEL. +32(0)15 690 500 | MA-VR 10U-18U

TEL. +32(0)3 291 17 15 | MA-VR 10U-18U ZA 10U-13U

Reisbureau licentie

A5989 | ON 0452383353